Ye apologizes to Kim Kardashian opens up about co שירים אמן