Amir Benayoun עמיר בניון - Omed Basha'ar עומד בשער


מילים השיר

Shama’ati shehayam hichriz al yom same’ach
Ra’iti et hakochavim vehayare’ach merakdim
Gam hem yod’im bechazara lehitgalgel
Shama’ati shehashemesh hi be’etzem tzel
Ra’iti migdal mizda’aze’a venofel

Tavo, anachnu mechakim lecha yoter midai shanim
Anachnu hishtaga’anu ein lanu yoter panim
Rak holchim umitkalim kol hazman, az tavo
Ken tavo, lo nish’aru kelim kedey shenuchal lishbor otam
Anachnu lo yod’im mi po tzalul
Mi hashikor shetamid nofel labor, min hastam

Az tavo, ken tavo

Shama’ati she’ata mamash omed basha’ar
Veshekol se tamim yuchal lagur baya’ar veshama’ati
Shegam halev haze yoter lo yamut
Dimyon yachtom heskem shalom im metzi’ut
Kol hatzlilim yihiyu leshir echad pashut

Tavo, anachnu mechakim lecha


ItMusic אמנים פופולריים הורדת שירים להורדה שירים
(פלייליסט)
fffff

כדי ליצור פלייליסט השמעה ולהוסיף לפלייליסט שירים להירשם או להיכנס עם הנתונים שלך:)

טעינה